Pregled ustroja djelatnosti po uredima

Centar za socijalnu skrb Slatina

PRIJEMNI URED

 • Uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba korisnika, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.
 • Korisnicima se pruža stručna pomoć u vezi s ostvarivanjem njihovih prava.
  Poslove prijemnog ureda obavlja: Mila Ostojić, dipl. soc. rad.

STRUČNA CJELINA ZA DJECU, MLADEŽ I OBITELJ

 • Rješava u prvom stupnju o pravima iz obiteljsko-pravne zaštite, odnosno rješava pitanja vezana za brak i odnose roditelja i djece.
 • Provodi postupak posvojenja.
 • Sudjeluje kao stranka ili umješač u sudskim procesima vezanim za brak, uzdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece.
 • Provodi postupak posredovanja radi pokušaja uklanjanja bračnih smetnji i pravnih posljedica razvoda braka koje se odnose na malodobnu djecu.
 • Poduzima potrebne radnje za zaštitu imovinskih prava i interesa malodobne djece, te daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima koji se odnose na obiteljsko-pravnu zaštitu.
 • Rješava u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji djece bez roditelja, djece koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju, tjelesno ili mentalno oštećene djece i mladeži, djece i mladeži ovisne o drogama, alkoholu i drugim oblicima ovisnosti, djece i mladeži žrtvama obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima, prati prilike korisnika na skrbi izvan vlastite obitelji, te poduzima odgovarajuće mjere, poduzima radnje za zaštitu prava i interesa djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju ili kad je to iz drugih razloga u interesu djece ili mlađih punoljetnih osoba.
 • Rješava u prvom stupnju skrbništva nad malodobnim osobama, kao i skrbništva za poseban slučaj za malodobne osobe, te poduzima potrebne radnje za zaštitu osobnih i imovinskih interesa štićenika.
 • Izrađuje plan procjene potreba i individualni plan rada za korisnike i utvrđuje svrhu koja se želi postići.
 • Vrši prevenciju, detekciju i dijagnostiku poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži, provodi mjere obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite, te daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na kazneno-pravnu zaštitu djece i mladeži s poremećajima u ponašanju.
 • Obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provodi i prati provođenje odgojnih mjera nad djecom s poremećajima u ponašanju i izvan vlastite obitelji.
 • Provodi postupke udomiteljstva djece, prati prilike udomljenih korisnika i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima.
 • Provodi ovrhu svojih rješenja.
 • Sudjeluje u postupcima za ostvarenje prava na privremeno uzdržavanje i donosi rješenja.
 • Daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika.
 • Potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema.
 • Potiče i razvija samopomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge aktivnosti, predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini.
 • Poduzima potrebne radnje prije upućivanja djece s teškoćama u razvoju na prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuju vrste i stupanj oštećenja - bolesti.
 • Provodi postupke priznavanja prava na status roditelja njegovatelja za malodobne osobe.
 • Sudjeluje u suzbijanju nasilja u obitelji s malodobnom djecom.
  Poslove obavljaju: 
  • Kristina Ivanac, mag. soc. rada
  • Suzana Obradović, mag. soc. rada
  • Željko Perić, prof. psihologije
  • Slaven Služek, mag. iur.

STRUČNA CJELINA ZA ODRASLE OSOBE I NOVČANE NAKNADE

 • Poslovi zaštite starijih i nemoćnih osoba, psihički bolesnih odraslih osoba, odraslih osoba pod skrbništvom, osoba s invaliditetom, bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama, odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, odraslih žrtava obiteljskog nasilja, žrtava trgovanja ljudima.
 • Poduzimanje potrebnih radnji prije upućivanja osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjem na Prvostupanjsko tijelo vještačenja radi davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuje vrste i stupanj oštećenja -  bolesti.
 • Vođenje postupaka i priznavanje prava na novčane naknade i potpore, potpore za obrazovanje, osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja, i drugo.
 • Rješavanje  u prvom stupnju o pravu na pomoć i njegu u kući i pravu na skrb izvan vlastite obitelji te provođenje postupka priznavanja prava na status roditelja njegovatelja.
 • Rješavanje u prvom stupnju o pravu na  skrb izvan vlastite obitelji odraslim osobama.
 • Poslovi stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba te poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu  njihovih osobnih i imovinskih interesa.
 • Sudjelovanje u suzbijanju nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim oblicima ovisnosti.
 • Praćenje prilika smještenih osoba, poduzimanje radnji za njihovo daljnje zbrinjavanje (mjere izvaninstitucionalne skrbi uvijek gdje je to moguće) i poduzimanje radnji na zaštiti njihovih interesa.
 • Obavljanje poslova udomiteljstva odraslih osoba, praćenje prilika udomljenih korisnika i obavljanje nadzora nad udomiteljskim obiteljima za odrasle.
 • Provođenje postupaka vezanih uz priznavanja prava na patronažu i prava na pomoć i njegu.
 • Rješavanje u prvom stupnju o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu, jednokratnu naknadu, izradu rješenja, i drugih prava na novčane naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi.
 • Pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada.
 • Provođenje postupaka u vezi sa zabilježbom potraživanja te naknadom štete.
 • Poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema.
 • Poticanje i razvijanje samopomoći , dobrovoljnog rada, dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini.
  Poslove obavljaju:
  • Ivona Balić, dipl. soc. rad.
  • Lucija Pavić, mag. soc. rad.
  • Vlasta Ivković, dipl. soc. rad.
  • Ivana Timer, mag. act. soc.
  • Ivan Lah, dipl. pravnik

STRUČNA CJELINA ZA ADMINISTRATIVNO TEHNIČKE I FINANCIJSKE POSLOVE

 • Financijsko - računovodstveni - blagajnički poslovi, poslovi vođenja evidencije korisnika, priznatih prava i oblika socijalne skrbi
 • Poslovi izrade statističkih izvješća o korisnicima prava i pruženih usluga
 • Opći kadrovski poslovi.
 • Administrativno tehnički poslovi, poslovi arhive i telefonske centrale, poslovi održavanja web stranice, poslovi vođenja zbirki podataka, poslovi informiranja, ostali poslovi stručne podrške.
 • Poslovi zaštite na radu i održavanja objekta i postrojenja, osobnih automobila.
 • Pomoćni poslovi koji obuhvaćaju poslove čišćenja i uređenja prostora i okoliša zgrade.
 • Poslovi zaštitarske službe.
  Poslove obavljaju:
  • VODITELJ RAČUNOVODSTVA: Margareta Gabrić, dipl. ekonomistica
  • RAČUNOVODSTVENI REFERENT: Jasmina Ćosić, ekonomski tehničar
  • RAČUNOVODSTVENI REFERENT: Jasenka Lukačić, ekonomski tehničar
  • ADMINISTRATIVNI RADNIK: Sanja Srednoselac, mat. inf.
  • ADMINISTRATIVNI RADNIK: Anita Brzica, mat. inf.
  • POSLOVI ODRŽAVANJA ČISTOĆE: Ivana Derdić, spremačica (1/2 radnog vremena)
  • ZAŠTITARSKI POSLOVI: BOKSER, Virovitica

 

Podružnica Orahovica

Poslove obavljaju:

 • Nelica Šiser, dipl. soc. rad. - voditeljica Podružnice
 • Aleksandra Trgovčević, mag. soc. rada